Μετάταξη ΔΠΓ – ΔΜΓ σε Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικοτήτων Κυβερνήτη ή Μηχανικού


        
         Σε συνέχεια της δημιουργίας νέας κατηγορίας Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού απευθείας κατάταξης  επιβάλλεται και η απαραίτητη τροποποίηση  των διατάξεων του άρθρου 29 του π.δ.81/12 το οποίο αφορά «Μετάταξη σε Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικοτήτων Τεχνικού, Υγειονομικού (Ψυχολόγου), ή Νομικού».

Με το άρθρο 29 προβλέπεται ήδη η μετάταξη στελεχών που κατέχουν πτυχία Σχολών Πληροφορικής, Τμήματος Ψυχολογίας, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ή Νομικής Σχολής  σε κενές οργανικές θέσεις των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα.

Οπότε πλέον κρίνεται επιβεβλημένο  να   προβλέπεται και η μετάταξη σε Αξιωματικούς  ειδικότητας, των στελεχών με δίπλωμα Πλοιάρχου (ΔΠΓ) και Μηχανικού (ΔΜΓ) ,  Γ΄ τάξης, ούτως ώστε να αρθεί η αδικία που έχει  δημιουργηθεί  και να δοθεί  άμεσα λύση τόσο στο μισθολογικό θέμα όσο και στο ιεραρχικό και προαγωγικό των στελεχών, που θα δουν νεότερους τους στην Υπηρεσία με τα ίδια τυπικά προσόντα κατάταξης να βρίσκονται σε ευνοϊκότερη θέση από αυτούς τόσο βαθμολογικά όσο και μισθολογικά.

Συγκεκριμένα προτείνουμε να τροποποιηθεί η παράγραφος 1 και να προστεθεί παράγραφος στο άρθρο 29 ως κάτωθι:

«1.  Οι Σημαιοφόροι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες, δύνανται να μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού (Ψυχολόγου), Νομικού, Κυβερνήτη ή Μηχανικού εφόσον κατέχουν πτυχία Σχολών Πληροφορικής, Τμήματος Ψυχολογίας, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Νομικής Σχολής, Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.),  αντίστοιχα, της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής. Επίσης απαιτείται να πληρούνται και οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α) έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα,

β) δεν τελούν σε διαθεσιμότητα λόγω πειθαρχικού παραπτώματος,

γ) δεν έχουν παραπεμφθεί ενώπιον Ανακριτικού Συμβουλίου,

δ) έχουν αξιολογηθεί κατά την τελευταία τριετία ως εξαίρετοι,

ε) δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους.»

…….

«5. Επιτρέπεται  κατ’ εξαίρεση της προϋπόθεσης  της περ. α)  παρ. 1 του παρόντος άρθρου η μετάταξη σε κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού  στελεχών που έχουν ενταχθεί στις τάξεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πριν την  10-09-2021  ανεξάρτητα των ετών πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα »

Να υπενθυμίσουμε ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών αναγνωρίζοντας τη προσφορά των στελεχών που υπηρετούν στα πλωτά του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δημιούργησε την Γραμματεία Πλωτών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. -Π.Ο.Λ (εδώ), και έχει προτείνει ήδη ρυθμίσεις οι οποίες έχουν ως στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας εργασίας των συναδέλφων οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι παγκοσμίως ως η ΄΄κορωνίδα΄΄ προσφοράς στη προστασία της πατρίδας μας, των θαλασσίων συνόρων μας  και της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών.


Στοιχεία επικοινωνίας με Γραμματεία Πλωτών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Π.Ο.Λ., για προτάσεις και προβλήματα που σας απασχολούν, στο email plota.pol@gmail.com

 

Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

8%2B%25CE%25B5%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582%2Btrasparent