Π.Ο.Λ.: Άδειες στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.


 

 

Προς: ΥΝΑΝΠ /Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠ

ΚΟΙΝ: 1. ΥΝΑΝΠ/ Γρ. κ.κ. ΥΝΑΝΠ

2. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/Γρ. κ.κ. Α/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

 3. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/Γρ. κ.κ. Β΄Υ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

4. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΚΔ’

5. ΜΕΛΗ ΜΑΣ

          

 

 

                                      

ΘΕΜΑ: «Άδειες στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.»

 

Σχέτ: α.Το Προεδρικό Διάταγμα 80/2015 - ΦΕΚ 153/Α/23-11-2015 «Άδειες απουσίας του   προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. » 

         β.Το από 19-04-2021 έγγραφό μας.

         γ.  Ο Ν. 4674/2020  ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020 με θέμα: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»    

         δ. Ο Ν.4808/2021 (ΦΕΚ Α΄ 101, «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»)

 

Κύριε Υπουργέ.

Με τις διατάξεις του νέου σχετικού (γ) νόμου:

·         η υποχρεωτική άδεια πατρότητας στους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, κατά τη γέννηση του τέκνου, αυξήθηκε από δύο (2) ημέρες που ίσχυε σε δεκατέσσερις (14) ημέρες, με αποδοχές (άρθρο 27) και

·         θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η άδεια φροντιστή, άδεια δηλαδή μέχρι πέντε (5) εργασίμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος σε κάθε εργαζόμενο που παρέχει σημαντική φροντίδας ή υποστήριξη για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση σε άρρωστο ή εξαρτώμενο συγγενή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα εξωθούνται στην αποχώρηση από την αγορά εργασίας, εργαζόμενοι με αυξημένα οικογενειακά βάρη (άρθρο 29)

 

·         κωδικοποιήθηκε και απέκτησε νομοθετική ισχύ το άρθρο 7 της από 15.4.2002 ΕΓΣΣΕ, με το οποίο χορηγείται στους εργαζόμενους/ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο/η γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών ετησίως, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις, ενώ γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδειας οκτώ (8) εργάσιμων ημερών ετησίως.

Σύμφωνα με το αρθ.7 του Π.Δ 80/2015 - ΦΕΚ 153/Α/23-11-2015 «Άδειες απουσίας του προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.»  προβλέπεται πως στο άρρεν προσωπικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. χορηγείται άδεια με αποδοχές, διάρκειας πέντε (5) ημερών, σε περίπτωση γέννησης τέκνου του.

Θεωρούμε ότι οι ως άνω άδειες αλλά και όσα θεσμοθετήθηκαν με το νόμο 4674/2020  όπως περιγράφονται με το από  19-04-2021 έγγραφό μας (εδώ) μπορούν και πρέπει να εφαρμοστούν και στα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ , καταρχήν για λόγους ισότητας όλων των εργαζομένων προς την Εθνική νομοθεσία και τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών οδηγιών, αλλά και για την επίτευξη της ισότητας μεταχείρισης και ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία και απασχόληση, μέσω των παρεχόμενων διευκολύνσεων και προστασίας σε γονείς και φροντιστές και προς τούτο προτείνεται η ένταξή τους στο ΠΔ 80/2015 «Άδειες απουσίας του προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.» 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών Π.Ο.Λ. θα συνεχίσει να προβάλει ,να διεκδικεί και να αναζητά λύσεις υπέρ των συνάδελφων και σε αυτή τη κατεύθυνση η συνεργασία με τη πολιτική και στρατιωτική μας ηγεσία μπορεί να φέρει τις καλύτερες δυνατές λύσεις .   

Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.