Συνυπηρέτηση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Προστασία και βέλτιστο συμφέρον παιδιού


 

Ηράκλειο, 30 Αυγούστου 2022

 Αρ. Πρωτ: 18 / 2022

 

Προς:

1.      ΥΝΑΝΠ  κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη

2.      Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

3.      Α΄ Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

4.      Β΄ Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

5.      Γενικό Επιθεωρητή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

6.      Διευθυντή  Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

7.      Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

 

Ανοικτή επιστολή

 

Θέμα: « Συνυπηρέτηση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  - Προστασία και βέλτιστο συμφέρον  παιδιού»

Έχουν περιέλθει σε γνώση μας περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με την συνοχή της οικογένειας τους και με την ανατροφή των τέκνων τους.

Μερικές εξ αυτών των περιπτώσεων αφορούν διαζευγμένα στελέχη τα οποία μετατίθενται σε διαφορετική περιοχή από αυτήν που δηλώνεται ως κατοικία τέκνου, με συνέπεια την αδυναμία της ουσιαστικής συμμετοχής τους στην ανατροφή και φροντίδα του/των τέκνου/ων τους , διαρρηγνύοντας ουσιαστικά την σχέση γονέα – τέκνου. 

Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και εργαζόμενα στελέχη - συνάδελφοι που ενώ Υπηρετούν και οι δύο γονείς είτε στο ίδιο Σώμα (Λ.Σ.) είτε στον ίδιο εργοδότη, μισθοδοτούμενοι  υπάλληλοι από το δημόσιο, υπηρετούν επί σειρά ετών σε υπηρεσίες εκατοντάδων χιλιομέτρων μακριά λόγω ανεπάρκειας του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις συνυπηρετήσεις των στελεχών  και του σχετικού πρόσφατου π.δ. 11/2021 (μεταθέσεων) , όπου κατά παρέκκλιση του ν.4504/2017  δεν ρυθμίστηκαν  τα θέματα συνυπηρέτησης που αφορούν τα στελέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. , με συνέπεια να μην ορίζονται οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται καθαρά βάση των Υπηρεσιακών υποχρεώσεων - αναγκών και όχι καθ’ εαυτή υπαιτιότητα των στελεχών.

Χαρακτηριστικά  αναφέρουμε ότι ουδεμία πρόβλεψη υπάρχει για στελέχη που βάση της νομοθεσίας ,που διέπει το Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., υπηρετούν σε συγκεκριμένες θέσεις με ειδικά προσόντα (π.χ αξιωματικών ειδικοτήτων νομικών-τεχνικών-υγειονομικών, συνοδός υπηρεσιακού σκύλου κτλ) όπου αν ο/η σύζυγος είναι ανώτερος κατά βαθμό δεν μπορεί να εκτελεστεί η συνυπηρέτηση.

Αντίστοιχα ουδεμία πρόβλεψη για συνυπηρέτηση υπάρχει και για τα στελέχη που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ακόμα και στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί προσωποπαγή θέση με αποτέλεσμα να εκδίδονται μεταθέσεις που «χωρίζουν» τις οικογένειες.

Ειδικότερα σας γνωρίζουμε απάντηση της ανεξάρτητης Αρχής  «Συνήγορος του Πολίτη»  της  11 Αυγούστου 2022 με αριθμ. πρωτ.:274809/44634/2022 προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας (εδώ) με την οποία γίνετε σαφής αναφορά στην πρόσφατη τροποποίηση του Οικογενειακού Δικαίου, βάσει του Ν.4800/2021,  με κύριο μέλημα την προστασία και το βέλτιστο συμφέρον  του παιδιού που εξυπηρετείται ιδίως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και από την αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς.

Επίσης στην αναφερόμενη απάντηση τονίζεται η Υποχρέωση κάθε διοικητικής αρχής και κάθε νομοθετικού οργάνου (αλλά και κάθε δικαστηρίου) να λαμβάνει πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού, κατ’ επιταγή της διάταξης  του αρ.3 του Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (εδώ).

Ως Ένωση Λιμενικών Κρήτης οφείλουμε να αναφέρουμε ότι και αυτό το θέμα έχει λυθεί εδώ και χρόνια στα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας αλλά σε μας προφανώς υπάρχουν ανυπέρβλητες δυσκολίες, αγκύλωσης στο παρελθόν, και ζητάμε τις άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις για την εναρμόνιση των διατάξεων που αφορούν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος με τις σχετικές διατάξεις για την προστασία του παιδιού καθώς και την διασφάλιση της τήρησης τους.

 Φρονούμε ότι η τακτοποίηση του ζητήματος  με τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις είναι η ενδεδειγμένη λύση, η οποία θα φέρει πιο κοντά διοίκηση και στελέχη,  σε αντίθεση  με τυχόν δικαστικές αντιπαραθέσεις στελεχών με την διοίκηση με τις οποίες διαρρηγνύονται οι σχέσεις και αποστασιοποιούνται τα στελέχη.