Αρχαιρεσίες Ένωσης Λιμενικών Κρήτης – Συγκρότηση σε Σώμα


 
 
 
Σας γνωρίζουμε ότι την 29/10/2021, διεξήχθησαν οι εκλογές της Ένωσής μας οι οποίες διενεργήθηκαν ηλεκτρονικά εξ’ αποστάσεως μέσω του ειδικού́ πληροφοριακού́ συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή́ Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού́ δημοσίου (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, και Αντιπροσώπων για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών.

Η «Ψηφιακή́ Κάλπη ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά́ πρότυπα για τη διεξαγωγή́ ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.

Το νέο Δ.Σ. μετά τις υποβληθείσες υποψηφιότητες και τη διενεργηθείσα ψηφοφορία, όπου η συμμετοχή ανήλθε στο 100%, συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ Εμμανουήλ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ Αναστάσιος

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ Αντώνιος 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ Ευτύχιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ευάγγελος

ΤΑΜΙΑΣ: ΣΑΠΙΔΟΥ Σοφία

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Βασίλειος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Αντώνιος

ΜΑΜΟΣ Αντώνιος

ΒΟΛΟΣΥΡΑΚΗΣ Παντελής

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ (Π.Ο.Λ.)

ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ Εμμανουήλ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Βασίλειος

ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ Αντώνιος