Απάντηση του Υπουργείου Εργασίας στην Π.Ο.Λ. για τις ασφαλιστικές εισφορές των καταταγέντων 1990-95Σε συνέχεια των παρεμβάσεων της Π.Ο.Λ. τόσο προς τον ΥΝΑΝΠ κ.Πλακιωτάκη όσο και προς τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβούλιο αναφορικά με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των στελεχών που κατετάγησαν στο χρονικό διάστημα 1990-1995 το Υπουργείο Εργασίας απάντησε στο σχετικό ερώτημα του προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΛΥΣΗΣ κ.Βελόπουλου Κυριάκου τα κάτωθι .


  Η με αρ. πρωτ.8923/13-9-2021 Ερώτηση.

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο και όσον αφορά τα ζητήματα της εξαγοράς της 3τίας κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 22 του ν.3865/2010 και της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών από 20% σε 6,67% για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης, τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου μας, σας πληροφορούμε τα εξής: Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3865/2010, προβλέπεται ότι ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει καταταγεί έως 31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1.01.2015 και εφεξής, προσαυξάνεται κατά τρία έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του αρ. 59 του Π.Δ. 169/2007 εισφοράς, προκειμένου να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

Με την αριθμ. 27135/0092/17.02.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛ3Η-4Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3865/2010, ορίστηκε ότι ο ανωτέρω χρόνος της 3ετίας αναγνωρίζεται με τη διαδικασία της αναγνώρισης του χρόνου σπουδών, δηλαδή κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου και καταβολής της προβλεπόμενης εισφοράς επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 5 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την αριθμ.111482/0092/30.11.2016 (Β'4005/2016) υπουργική απόφαση, για τους ασφαλισμένους στο πρ. Δημόσιο (νυν e-ΕΦΚΑ), εισήχθηκε για πρώτη φορά από 1.01.2017 εργοδοτική εισφορά και έτσι από την εν λόγω ημερομηνία το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης ορίζεται σε ποσοστό 20% το οποίο κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του Δημοσίου. 

Σημειώνεται ότι, για όσους υπαλλήλους υπηρετούσαν ήδη κατά την 31.12.2016, ίσχυσαν μεταβατικά ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως 31.12.2019 (ποσοστό εισφοράς εργοδότη για το έτος 2017:3,33%, για το έτος 2018:6,67% και για το έτος 2019:10%) και από το έτος 2020 το ποσοστό αυτό ανέρχεται πλέον σε 13,33%.

Ως εκ τούτου, από 1.01.2020 και εφεξής, το συνολικό ποσοστό εισφοράς για κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 20%, επιμεριζόμενο σε ποσοστό 6,67% για τον υπάλληλο και 13,33% για το Δημόσιο.

Με βάση τα ανωτέρω, η προσαύξηση κατά τρία έτη του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών υπαλλήλων, κατά την παρ. 4 του αρ. 22 του ν. 3865/2010, πραγματοποιείται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο σχετικής αίτησης αναγνώρισης, δεδομένου, ωστόσο, ότι αποτελεί πλασματικό χρόνο ασφάλισης απαιτείται η καταβολή από τον ίδιο τον ασφαλισμένο του συνόλου της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής αυτής (άρθρο 15 παρ. 1β του ν. 4387/2016, όπως ισχύει).

Τέλος, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο λειτουργίας του ενιαίου φορέα e-ΕΦΚΑ και των ενιαίων κανόνων που διέπουν όλους τους ασφαλισμένους του, η αναγνώριση πλασματικών χρόνων ( όπως σπουδών, στρατιωτικής υπηρεσίας κ.α.) ως συντάξιμων, γίνεται -κατόπιν εξαγοράς- με την καταβολή από τον ασφαλισμένο του συνόλου της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, η οποία είναι ενιαία για όλους τους αναγνωριζόμενους πλασματικούς χρόνους. Δεδομένης της καθολικής εφαρμογής των σχετικών νομοθετικών προβλέψεων, δεν αντιμετωπίζεται θέμα τροποποίησής τους για μερίδα ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΟΓΑΟΥ