Π.Ο.Λ.: Ανάλυση της διαδικασίας τακτικών μεταθέσεων με το ΠΔ 11/2021 (παρατηρήσεις & ερωτήματα).


 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία  Λιμενικών σε συνέχεια των προηγούμενων παρεμβάσεών της , με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα , καταγράφει όλες τις σημαντικές διατάξεις του νέου 11/2021 ΠΔ Μεταθέσεων προκειμένου να ενημερώσει τους συναδέλφους για τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων όπως αυτή θα ακολουθείται εφεξής.

 

Ως Π.Ο.Λ. θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε την αντίθεσή μας σε όσα προβλέπονται στο  11/2021 ΠΔ Μεταθέσεων καθώς θα λειτουργήσουν με αρνητικό πρόσημο για τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους .

 

Βασικά σημεία

 

1.     Κατόπιν της ανακοίνωσης των μορίων διαπιστώνεται ότι υπάρχουν δύο πίνακες εκ των οποίων ο πρώτος αφορά τα Αντικειμενικά Μόρια και ο δεύτερος τα Υπηρεσιακά Μόρια.  Ο λόγος βέβαια είναι απλός… αυτό προβλέπει το ΠΔ!  Γιατί όμως; Διότι σε όλα τα στάδια των τακτικών μεταθέσεων θα αποφασίζει το Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη με σειρά σπουδαιότητας  πρώτα τα αντικειμενικά κριτήρια – μόρια, μετέπειτα κοινωνικά κριτήρια  και τελευταία τα υπηρεσιακά κριτήρια – μόρια υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων που δεν λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια… δηλαδή  οι θέσεις ευθύνης, οι έκτακτες μεταθέσεις κτλ.

 

2.     Ταυτόχρονα με τους πίνακες των μορίων ανακοινώνονται και οι πίνακες  των κενών θέσεων καθώς και των ιδιαίτερων πινάκων  για τις κενές θέσεις α)  σε  πλοία ή σε σκάφη οι οποίες στελεχώνονται από Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς οι οποίοι είναι διπλωματούχοι Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού ή από Αξιωματικούς με ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού και β) σε Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών.

Ø  Στους πίνακες των κενών θέσεων συγκαταλέγονται:

α) Οι πραγματικά κενές θέσεις

β) Οι κενές θέσεις οι οποίες πρόκειται να κενωθούν λόγω:

·         συμπλήρωσης του μέγιστου χρόνου παραμονής κατά το επόμενο έτος

·         επικείμενης αποστρατείας κατά το επόμενοέτος

·         υποβολής αίτησης για μετάθεση η οποία υποβάλλεται από τα στελέχη τα οποίαείναι πολύτεκνοι, ή γονείς τριών τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω ή γονείς μονογονεϊκών οικογενειών ή χήροι ή πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα ή άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67%και άνω και εφόσον αυτά έχουν ήδη συμπληρώσει ή συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο μέγιστο χρόνο παραμονής στις Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν κατά το επόμενο έτος

·         της εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 28 στο οποίο αναφέρει ότι τα στελέχη τα οποία έχουν μετατεθεί λόγω πάθησης από δυσίατο νόσημα και τα οποία δεν έχουν ήδη συμπληρώσει τον προβλεπόμενο μέγιστο χρόνο παραμονής στις Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν και με νεότερη γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πολεμικού Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.) παύει να ισχύει  ο λόγος της μετάθεσής τους

·         της εφαρμογής  των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 29 στο οποίο  στελέχη τα οποία έχουν μετατεθεί για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης και έχει επέλθει η λύση του γάμου πριν την παρέλευση τριών ετών από την εκτέλεση της μετάθεσης  και εφόσον  δεν έχουν αποκτήσει από το γάμο τέκνο,  εντάσσονται στην αμέσως επόμενη διαδικασία τακτικών μεταθέσεων μετά τη λύση του γάμου ανεξάρτητα εάν αυτά έχουν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο μέγιστο χρόνο παραμονής στις Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν.

 

Ø  Στους πίνακες των κενών θέσεων δεν συγκαταλέγονται:

α) Οι θέσεις στις οποίες υπηρετούν τα στελέχη του τα οποία είναι πολύτεκνοι ή γονείς τριών τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω ή γονείς μονογονεϊκών οικογενειών ή χήροι ή πάσχοντες  από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα ή άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω και τα οποία συμπληρώνουν ή έχουν ήδη συμπληρώσει τον προβλεπόμενο μέγιστο χρόνο παραμονής κατά το έτος ολοκλήρωσης της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων εφόσον αυτά δεν έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση.

β) Οι θέσεις στις οποίες υπηρετούν τα στελέχη σύμφωνα με τις περ. β΄ και γ΄ της παρ. 3του άρθρου 9 και τα οποία συμπληρώνουν ή έχουν ήδησυμπληρώσει τον προβλεπόμενο μέγιστο χρόνο παραμονής κατά το έτος ολοκλήρωσης της διαδικασίας τωντακτικών μεταθέσεων, δηλαδή στελέχη  τα οποία τελούν σε χηρεία και έχουν τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο, ή έχουν σύζυγο με αναπηρία, ή είναι γονείς ατόμου με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω, ή με δικαστική απόφασή τους έχει ανατεθεί επιμέλεια ατόμου με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω, ή με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή. Καθώς και τα στελέχη τα οποία έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας.

 

3.     Πλέον ΔΕΝ υφίσταται η δυνατότητα επιθυμίας παραμονής ή μη!

 

4.     Αφού ανακοινωθούν οι αναφερόμενοι πίνακες τα προς μετάθεση στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  δηλώνουν υποχρεωτικά τον τόπο προτίμησής τους (τον ήδη δηλωθέντα – η  αλλαγή του τόπου προτίμησης δύναται μόνο με την υποβολή δήλωσης ιεραρχικά στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν ) και κατά σειρά προτίμησης μετ’ έπειτα από τον πίνακα των κενών θέσεων οκτώ Υπηρεσίες πλην της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν.

 

Οι  Αξιωματικοί, οι Ανθυπασπιστές και οι Υπαξιωματικοί οι οποίοι είναι διπλωματούχοι Πλοίαρχοι ή ΜηχανικοίΕμπορικού Ναυτικού δηλώνουν υποχρεωτικά τουλάχιστον έξι θέσεις από τον πίνακα των κενών θέσεων σε πλοία ή σε σκάφη, εφόσον στον πίνακα αυτό υπάρχουν κενές θέσεις, αντίστοιχες του βαθμού τους.

 Οι Αξιωματικοί με ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού δηλώνουν θέσεις καταρχήν από τον πίνακα των κενών θέσεων σε πλοία ή σε σκάφη, εφόσον στον πίνακα αυτό υπάρχουν κενές θέσεις αντίστοιχες του βαθμού τους, δηλαδή αν υπάρχουν οκτώ (08) κενές θα πρέπει να δηλώσουν και τις οκτώ σε πλοία ή σε σκάφη.

Οι Αξιωματικοί, οι Ανθυπασπιστές και οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι υπηρετούν στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών δηλώνουν θέσεις μόνον από τονπίνακα των κενών θέσεων στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών.


5.     Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΔΕΝ επιτρέπεται να δηλώνουν τις Υπηρεσίες των οποίων οι έδρες θεωρούνται ίδιος τόπος με τις έδρες των Υπηρεσιών στις οποίες  Υπηρετούν ή με τις έδρες των Υπηρεσιών τις οποίες δηλώνουν ως τόπο προτίμησης.

Συγκεκριμένα δεν μπορούν να δηλωθούν και θεωρούνται ως ίδιος τόπος οι έδρες των Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ:

α) των οποίων η μεταξύ τους απόσταση είναι μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων.

β) οι οποίες ευρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών και Πειραιώς καθώς και στους Δήμους Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Σαρωνικού, Σαλαμίνας, Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Αχαρνών

γ) οι οποίες ευρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Κατά συνέπεια το στέλεχος δεν έχει πλέον τη δυνατότητα μετάθεσης σε άλλη Υπηρεσία εντός της πόλης που υπηρετεί, ακόμη και αν βάσει των μορίων του θα μπορούσε να καταλάβει κάποια οργανική θέση .


6.     Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καταρτίζει τον πίνακα των τακτικών μεταθέσεων με βάση τις προαναφερόμενες δηλώσεις ο οποίος εισάγεται στο αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων καθώς και  ιδιαίτερους πίνακες τακτικών μεταθέσεων για τις κενές θέσεις σε πλοία ή σε σκάφη  και σε για τα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών.


 

7.     Κατά την διαδικασία των μεταθέσεων για την για την κάλυψη κενών θέσεων σε υποστελεχωμένες Υπηρεσίες, τουλάχιστον μέχρι το όριο υποστελέχωσης , εξαιρούνται από τους πίνακες και τη διαδικασία των μεταθέσεων τα ακόλουθα στελέχη:

α) Τα στελέχη τα οποία υπηρετούν σε Υπηρεσίες της πρώτης ή της δεύτερης κατηγορίας

β) Τα στελέχη τα οποία υπηρετούν στις υποστελεχωμένες Υπηρεσίες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των κενών θέσεων

γ) Τα στελέχη τα οποία υπηρετούν με ειδικά καθήκοντα στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών, στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων, στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών, στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών, στο Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Πληροφοριών Κυκλοφορίας Πλοίων, στην Υπηρεσία Μουσικής και στις Επισκευαστικές Βάσεις εφόσον τα στελέχη αυτά συμπληρώνουν ή έχουν ήδη συμπληρώσει τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο παραμονής στις Υπηρεσίες αυτές κατά το έτος ολοκλήρωσης της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων.

Ως υποστελεχωμένες Υπηρεσίες λογίζονται εκείνες οι οποίες είναι σε ποσοστό κατώτερο του 80% από την προβλεπόμενη κατανομή του προσωπικού κατ’ αναλογία της πραγματικής αριθμητικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά για τη χρονική περίοδο διενέργειας των τακτικών μεταθέσεων. Το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Αρχηγού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ με βάση τον προβλεπόμενο κάθε φορά αριθμό των οργανικών θέσεων του προσωπικού.


8.     Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει τις μεταθέσεις ή την παραμονή στον τόπο προτίμησης, αφού λάβει υπόψη τα ακόλουθα:

 

α) Τον δηλωθέντα τόπο προτίμησηςκαι την δηλωθείσα σειρά προτίμησης.

 

β) Τη σειρά σπουδαιότηταςτων αντικειμενικών, των κοινωνικών και των υπηρεσιακώνκριτηρίων υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων που δεν λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια.

 

 γ) Τον αριθμό των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα αντικειμενικά και στα υπηρεσιακά κριτήρια με φθίνουσα σειρά, δηλαδή από τα περισσότερα μόρια προς τα λιγότερα.

 

 δ) Τα τυχόν επιπλέον ειδικότερα κριτήρια εφόσον πρόκειται για Υπηρεσίες οι οποίες στελεχώνονται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις.

 

 

Συμπερασματικά:

·         Εξετάζει βάση της φθίνουσας σειράς μορίων, από τα περισσότερα προς τα λιγότερα για καθένα ξεχωριστά, αρχικά  αν για το στέλεχος υπάρχει κενή θέση στον τόπο επιλογής – συμφερόντων του ακόμα και αν ήδη υπηρετεί σε αυτήν.

·         Αν υπάρχει κενή θέση καταλαμβάνει αυτή και μειώνονται η διαθέσιμες κενές θέσεις για την συγκεκριμένη Υπηρεσία.

·         Αν δεν υπάρχει κενή θέση διότι έχουν καταληφθεί από στελέχη με περισσότερα μόρια εξετάζει αν υπάρχει κενή θέση για την πρώτη του επιλογή, μέχρι να εξαντλήσει και τις οκτώ.

·         Αν δεν βρει κενή θέση βάση των επιλογών του στελέχους για να το μεταθέσει, το συγκαταλέγει στα στελέχη για την « 2η» φάση όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω.


 

9.     Μετά την προαναφερόμενη διαδικασία αν  παραμένουν κενές θέσεις οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις προτίμησης, μετατίθενται στις θέσεις αυτές τα στελέχη τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια για να μετατεθούν στις Υπηρεσίες προτίμησής τους, των οκτώ επιλογών τους, εξαιρουμένων από τη διαδικασία τα στελέχη τα οποία υπηρετούν σε Υπηρεσίες οι οποίες κατατάσσονται στην πρώτη, ή στην δεύτερη κατηγορία,  κατά αύξουσα σειρά με βάση τις κατηγορίες κατάταξης των Υπηρεσιών( 1ης  προς 6ης) .

Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει τις μεταθέσεις της παρούσας παραγράφου αφού λάβει υπόψη τα ακόλουθα:

α) Τη σειρά σπουδαιότητας των αντικειμενικών, των κοινωνικώνκαι των υπηρεσιακών κριτηρίων, υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων που δεν λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια.

β) Τον αριθμό των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα αντικειμενικά και στα υπηρεσιακά κριτήρια με αύξουσα σειρά. Δηλαδή από τα λιγότερα μόρια προς τα περισσότερα.

γ) Τα τυχόν επιπλέον ειδικότερα κριτήρια εφόσον πρόκειται για Υπηρεσίες οι οποίες στελεχώνονται σύμφωναμε ειδικές διατάξεις.

δ) Τους περιορισμούς της παρ. 2 του άρθρου 17, δηλαδή τη μη  μετάθεση σε Υπηρεσίες των οποίων οι έδρες θεωρούνται ίδιος τόπος με τις έδρες των Υπηρεσιών στις οποίες Υπηρετούν τα στελέχη.

Συμπερασματικά:

Μετατίθενται τα στελέχη στις υπόλοιπες κενές θέσεις βάση της αύξουσας σειράς μορίων, ξεκινώντας από τα έχοντα τα λιγότερα μόρια προς τα περισσότερα, για το καθένα ξεχωριστά, κατά αύξουσα κατηγορία Υπηρεσίας προς την 1η, και αφού εξαντληθεί αυτή προς την 2η κ.τ.λ μέχρι και την 6η,  εξαιρούμενα   από την διαδικασία αυτή τα  στελέχη που βρίσκονται ήδη σε 1η και 2η κατηγορία Υπηρεσία.

 

 

10.     Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης διαδικασίας και εφόσον έχουν συμπληρωθεί οι κενές θέσεις στις υποστελεχωμένες Υπηρεσίες το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει την παραμονή στον τόπο προτίμησης για την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν τα υπολειπόμενα στελέχη.


 

11.     Ειδικότερα το Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες και την παραμονή ή μη στις Υπηρεσίες, εφόσον πρόκειται για τα ακόλουθα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα κάτωθι:

α)Τα στελέχη τα οποία τελούν σε χηρεία και έχουν τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο ή έχουν σύζυγο με αναπηρία ή είναι γονείς ατόμου με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω ή με δικαστική απόφασή τους έχει ανατεθεί επιμέλεια ατόμου με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω ή με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή καθώς και τα στελέχη τα οποία έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας.

Στην περίπτωση που το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίσει την μη παραμονή, οι θέσεις του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται κενές για την επόμενη διαδικασία τακτικών μεταθέσεων, υπό τηνεπιφύλαξη της στελέχωσής τους με τη διαδικασία τωντοποθετήσεων ή των αποσπάσεων.

β) Τα στελέχη τα οποία υπηρετούν με ειδικά καθήκοντα στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών, στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων,στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών, στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών , στο Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Πληροφοριών Κυκλοφορίας Πλοίων, στην Υπηρεσία Μουσικής και στις Επισκευαστικές Βάσεις, εφόσον τα στελέχη αυτά συμπληρώνουν ή έχουν ήδη συμπληρώσει τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο παραμονής στις Υπηρεσίες αυτές κατά το έτος ολοκλήρωσης της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων.

Στην περίπτωση αυτή το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει την παραμονή ή μη σύμφωναμε τον ελάχιστο χρόνο παραμονής ή κατόπιν ΕΔΕ ή σύνταξης έκθεσης αξιολόγησης με την οποία το στέλεχος χαρακτηρίζεται ως «απαράδεκτο» ή μετά την κρίση στελέχους ως «παραμένοντος στον ίδιο βαθμό» ή μετά την απομάκρυνση του σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους σχετικούς Κανονισμούς εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας.

Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει υποχρεωτικά την παραμονή των στελεχών με ειδικά καθήκοντα στις Υπηρεσίες με ειδικά καθήκοντα και δεν απομακρύνει από αυτές εφόσον πρόκειται για υποστελεχωμένες Υπηρεσίας ειδικών καθηκόντων.


12.  Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει και την ημερομηνία εκτέλεσης των μεταθέσεων με βάση την ημερομηνία συμπλήρωσης του προβλεπομένου χρόνου παραμονής κατά το έτος ολοκλήρωσης της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων.

 

13. Σε κάθε περίπτωση οι τακτικές μεταθέσεις εκτελούνται υποχρεωτικά μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου του έτους κατά το οποίο ολοκληρώνονται.

 

14. Η διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων για το έτος 2021 αρχίζει από την 10 Φεβρουαρίου. Οι πίνακες των κενών θέσεων και του αριθμού των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα αντικειμενικά και στα υπηρεσιακά κριτήρια καταρτίζονται και ανακοινώνονται εντός προθεσμίας τριάντα ημερών μετά την έναρξη της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων. Στους πίνακες των κενών θέσεων περιλαμβάνονται οι κενές θέσεις όπως αυτές διαμορφώνονται μέχρι και τις 20-12-2020. Στους πίνακες του αριθμού των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα αντικειμενικά και στα υπηρεσιακά κριτήρια περιλαμβάνονται τα μόρια τα οποία συγκεντρώνουν τα προς μετάθεση στελέχη μέχρι και 30-11-2020.

 

15. Οι πίνακες των τακτικών μεταθέσεων κυρώνονται μέχρι και τον μήνα Απρίλιο του έτους 2021, δηλαδή μέχρι και την 30 Απριλίου θα πρέπει να έχουν εκδοθεί οι μεταθέσεις,με απόφαση η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και  Νησιωτικής Πολιτικής ή από το υφιστάμενο κλιμάκιο διοικήσεως στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 1του άρθρου 26 του ν. 4504/2017. Σε περίπτωση που βάσει ειδικών διατάξεων απαιτείται και η σύμπραξη και έτερου Υπουργού για την υλοποίηση της  μετάθεσης, η απόφαση κύρωσης των πινάκων των τακτικών μεταθέσεων συνυπογράφεται και από τον αρμόδιο Υπουργό κατά το μέρος που τον αφορά.

 

16. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων το Γραφείο Μηχανογράφησης της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναρτά στον υπηρεσιακό διαδικτυακό ιστότοπο της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πίνακα στον οποίο περιλαμβάνονται σε στήλες τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Οι Υπηρεσίες, τα πλοία και τα σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.που στελεχώνονται με τη διαδικασία των τακτικώνμεταθέσεων.

β) Ο αριθμός Μητρώου των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.τα οποία μετατίθενται με τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων. Ο αριθμός Μητρώου των μετατιθεμένων στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στοιχίζεται στην Υπηρεσίαστην οποία μετατίθενται.

γ) Ο αριθμός των μορίων των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.τα οποία μετατίθενται με τη διαδικασία των τακτικώνμεταθέσεων τα οποία αντιστοιχούν στα αντικειμενικάκαι στα υπηρεσιακά κριτήρια. Ο αριθμός των μορίων στοιχίζεται στον αριθμό Μητρώου των μετατιθεμένων στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στην Υπηρεσία στην οποία μετατίθενται.

δ) Οι Υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία μετατίθενται με τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων. Οι Υπηρεσίες προέλευσηςστοιχίζονται στον αριθμό μορίων και στον αριθμό Μητρώου των μετατιθεμένων στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.και στην Υπηρεσία στην οποία μετατίθενται.

 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ !!!


1.     Γιατί δεν έχουν εκδοθεί  οι πίνακες  των κενών θέσεων;

 

2.     Από τι στιγμή που πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα δήλωσης επιθυμίας παραμονής ή ΜΗ θα υπάρξει το φαινόμενο υποχρεωτικής μετάθεσης  στελεχών στον τόπο επιλογής τους χωρίς να το επιθυμούν ακόμα και αν έχουν πάρα πολλά μόρια.

 

3.     Ο τρόπος αλλαγής του τόπου επιλογής είναι τόσο δεσμευτικός έως  αδύνατος, χωρίς να έχουν ευθύνη τα στελέχη, αφού μπορεί να αλλάξει μόνον εφόσον μεταβάλλεται το στοιχείο με βάση το οποίο έχει δηλωθεί αρχικά ο τόπος προτίμησης ή τέλεσης ή λύσης γάμου ή σύναψης ή λύσης συμφώνου συμβίωσης ή  θανάτου συζύγου ή απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας. Πως θα παραμείνει ένα στέλεχος σε υπηρεσία που ήδη είναι χωρίς να μετατεθεί ακόμα και αν είναι ο πρώτος τον πρώτον στα μόρια αφού στην ουσία με βάση το Π.Δ θα είναι ο πρώτος που θα μετατεθεί προς τον τόπο επιλογής του;

 

4.     Αφού εκ του ΠΔ μετακινούνται πρώτα τα στελέχη που δεν επιθυμούν να μετακινηθούν στον τόπο συμφερόντων τους  θα υποχρεωθούν να μετακινηθούν στελέχη  (χωρίς να το επιθυμούν ) καθώς αναγκάζονται να το δηλώσουν και να  καταλάβουν  κενές θέσεις οι οποίες στην πραγματικότητα δεν είναι πραγματικά κενές!! Οπότε μεταθέσεις ανούσιες και εις διπλούν.

Θεωρητικά βάση του ΠΔ και του τόπου επιλογής μόνο για Λιμενική Αρχή με οργανική σύνθεση 80 ατόμων,  από και προς αυτή θα πρέπει να εκδοθούν 50 μεταθέσεις!!!!

 

5.     Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα εκτός της άσκοπης μετακίνησης του στελέχους και της οικογενείας του, και  την οικονομική επιβάρυνση της Παγίας Προκαταβολής του ΥΝΑΝΠ καθώς το στέλεχος  δικαιούται το 75% προκαταβολής πριν την εκτέλεση της μετάθεσης.

 

6.     Πλέον δεν είναι δεσμευτικό οι  έχοντες την επιμέλεια τέκνων που φοιτούν στην Β΄ και Γ΄ τάξη Λυκείου να υπηρετούν στον τόπο επιλογής τους, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, καταλαμβάνοντας κατά προτεραιότητα τις κενές οργανικές θέσεις.

Αντ’ αυτού θα εξετάζεται - λαμβάνετε υπόψη για τον σκοπό του κοινωνικού κριτηρίου της ηλικίας και των σπουδών των τέκνων , τα τέκνα τα οποία είναι μαθητές στην Β΄ και Γ΄ τάξη Λυκείου, χωρίς να είναι δεσμευτικό.

 

7.     Πλέον δεν δύνανται, εφόσον το επιθυμούν  οι υπηρετήσαντες σε Πλωτά Μέσα όταν συμπληρώσουν το 45ο έτος της ηλικίας τους, να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης για υπηρεσία ξηράς, η οποία ικανοποιείται για την κάλυψη κενής οργανικής θέσης..

Αντ’ αυτού  θα παραμένουν σε αυτά ακόμα και μέχρι την συνταξιοδότηση. Μόνο με απόφαση της Α.Ν.Υ.Ε θα  είναι εφικτό! Εκτός πλωτών μέσων και μέτρων τάξης!

 

8.     Σύμφωνα με Ν.4504 /17 υπηρετούν υποχρεωτικά στον τόπο της προτίμησής τους στελέχη τα οποία τελούν σε χηρεία και έχουν τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο τέκνο, καθώς και στελέχη που είτε έχουν σύζυγο με αναπηρία είτε είναι γονείς ατόμου με αναπηρία τουλάχιστον (67%)είτε με δικαστική απόφασή τους έχει ανατεθεί επιμέλεια ατόμου με αναπηρία τουλάχιστον (67%) είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή με το ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον (67%).Ακόμα και για αυτήν την κατηγορία συναδέλφων το συμβούλιο μεταθέσεων θα αποφασίζει την παραμονή ή μη στις Υπηρεσίες  των προαναφερόμενων στελεχών και θα ορίζει τις θέσεις τους ως κενές κατά την επόμενη διαδικασία μεταθέσεων.

 

9.     Ενώ στο ΠΔ 33 (παλαιό) υπήρχε ειδικό κεφάλαιο «Συνυπηρέτηση» στο  ΠΔ 11/21 η μοναδική αναφορά για συνυπηρέτηση γίνεται στις έκτακτες μεταθέσεις!!  Ακόμα και στους πίνακες των κενών θέσεων συγκαταλέγονται τα στελέχη που είναι συζευγμένα  με λιμενικούς, αστυνομικούς κτλ. ακόμα και αν οι σύζυγοι αυτών είναι ανώτεροι ή αρχαιότεροι!

Η μοναδική διάταξη σε ισχύ  που αφορά την υποχρεωτική συνυπηρέτηση εγγάμων στελεχών  και μόνο όσον αφορά συζευγμένα  στελέχη, δηλαδή που και οι δυο Υπηρετούν στο Λ.Σ. , είναι στον Ν.3079 / 2002 και εφόσον το επιτρέπει η οργανική κατά βαθμό σύνθεση της Υπηρεσίας !!!

 

Και ενώ στο προσφάτως  τροποποιημένο άρθρο 30 του 4504 /17  ορίζεται ότι στο ΠΔ που εκδόθηκε θα έπρεπε μεταξύ των άλλων να είχαν ρυθμιστεί ιδίως τα θέματα συνυπηρέτησης που αφορούν στα στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ ,προκαλεί μεγάλη έκπληξη ότι επί του ζητήματος δεν υπάρχει καμία ρύθμιση ή αναφορά.

 

10. Ουδεμία πρόνοια για διαζευγμένα στελέχη με τέκνα όπου ακόμα και αν δεν έχουν την επιμέλεια υποχρεούνται με απόφαση των δικαστηρίων για συγκεκριμένες ημέρες να διατηρούν επαφή με τέκνα τους , καθώς και η μη τήρηση της απόφασης μπορεί να επιφέρει κυρώσεις εφόσον σύζυγος κινηθεί νομικά! Ο πρωτεύον φυσικά λόγος δεν είναι η τυχόν κυρώσεις αλλά το να εξασφαλίσουμε στα στελέχη αυτά ότι θα μπορούν να βρίσκονται κοντά στα τέκνα τους ακόμα και αυτόν τον περιορισμένο  χρόνο που τους δίνεται η δυνατότητα και όχι η υπηρεσία να τους το στερεί και αυτό!

 

 

Κατανομή οργανικών θέσεων .

·         Ολοκληρώνοντας τις παρατηρήσεις μας επί των διατάξεων των τακτικών μεταθέσεων θα πρέπει να γίνει αναφορά και στην επικείμενη κατανομή των 1500 οργανικών θέσεων εκ των οποίων οι 900 στο Αιγαίο .Καθίσταται σαφές ότι στις υπηρεσίες του Αιγαίου θα υπάρξει μεγάλη αύξηση των οργανικών θέσεων με αποτέλεσμα την επομένη της κατανομής να παρουσιάζουν κενά της τάξης 30-40% .

·         Σε περίπτωση που δεν γίνει ορθή διαχείριση τόσο των θέσεων όσο και της διαδικασίας που θα καθορίζει ανά έτος το  ρεαλιστικό ποσοστό στελέχωσης, θα παρουσιαστεί από τη μία ως επιτακτική  η ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών του Αιγαίου με στελέχη που υπηρετούν στις ανεκτά στελεχωμένες υπηρεσίες και από την άλλη θα καταστεί ανέφικτη η μετάθεση των στελεχών από τις νησιωτικές υπηρεσίες προς τον τόπο συμφερόντων τους  καθώς οι Λιμενικές αρχές του Αιγαίου θα παρουσιάζουν τεράστια κενά .

·         Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το ΠΔ 11/2021 νομοθετήθηκε όχι να  σχεδιαστεί η κατανομή των νέων στελεχών που θα εισαχθούν την επόμενη δεκαετία αλλά προκειμένου από το υπάρχον προσωπικό (που ήδη υπηρετεί 20-30 χρόνια ) να καλύπτονται όλα τα κενά που δημιουργούνται κατά καιρούς στις υπηρεσίες που έχουν ανάγκες .

·         Ο υπερσυγκεντρωτισμός των οργανικών θέσεων στα νησιά του Αιγαίου θα δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα και αντί να βοηθήσει θα προκαλέσει προβλήματα στη στελέχωση αλλά και στη μετακίνηση των συναδέλφων που υπηρετούν στα νησιά μας .

Θεωρείται ως μονόδρομος η κατάταξη των 155 επιτυχόντων νέων συναδέλφων στη σχολή Λ/Φ όπως και ως επόμενη κίνηση, η εισαγωγή των επιλαχόντων της ίδιας σειράς αφού μαζί με  τους συναδέλφους που ήδη φοιτούν στη σχολή Λιμενοφυλάκων και εισήχθησαν μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να καλύψουν τα κενά στις υπηρεσίες που έχουν μεγάλες ανάγκες .     

Η Π.Ο.Λ. προτείνει ,παράλληλα , την ανακατανομή των υπολοίπων 8.000 οργανικών θέσεων προκειμένου να αποκατασταθούν οι ισορροπίες σε όλες τις υπηρεσίες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ σε Πανελλαδικό επίπεδο .

Συνοψίζοντας θα τονίσουμε  εκ νέου ότι το ΠΔ 11/21 κρίνεται ως μη εφαρμόσιμο και στην πράξη θα οδηγήσει στελέχη και Διοίκηση σε αδιέξοδο .

Απαιτούμε  την απόσυρση του αφού η  καθολική εφαρμογή του θα καταστεί καταστροφική.

Θέτουμε όλους προ των ευθυνών τους.


Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.